ਗੁਰਬਾਣੀ Gurbani

ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ......ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ,
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ....ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ,

Translation :-

First, Allah created the Light;
then, by His Creative Power,
He made all mortal beings.

From the One Light,
the entire universe welled up.
So Who is good and who is bad ?
          << Previous                                  Next >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 More