ਗੁਰਬਾਣੀ Gurbani

ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥
ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥

Translation :-

Fareed, the Creator is in the Creation, and the Creation abides in God.
Whom can we call bad? There is none without Him.


          << Previous                                  Next >>

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 More


Powered by Blog - Widget
Face Upward - Widget