ਗੁਰਬਾਣੀ Gurbani

ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ॥
ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥

देह शिवा बर मोहे ईहे, शुभ कर्मन ते कभुं न टरूं,
न डरौं अरि सौं जब जाय लड़ौं, निश्चय कर अपनी जीत करौं,

Translation :-

O Lord grant me the boon,
that I may never deviate from doing a good deed.

That I shall not fear when I go into combat.
And with determination I will be victorious.
          << Previous                                  Next >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 More


Powered by Blog - Widget
Face Upward - Widget